Bezwaarschrift The Leaf

Geachte Burgemeester, Geachte college, 
 
 
Betreft: bezwaarschrift tegen ‘The Leaf’ (ref.: 263/2017 & 262/2017)
 
Ik kan niet akkoord gaan met het recent ingediende retailproject ‘The Leaf’ dat nog in openbaar onderzoek ligt tot en met 23 februari. En wel om volgende redenen:
 
 Het project is te grootschalig. Het overstijgt de draagkracht van de gemeente Ternat. De gewenste functies horen thuis in een(groot)stedelijk gebied, Ternat is tot nader orde nog steeds een dorp (in het buitengebied). Door het grootstedelijk karakter en de  aanzienlijke omvang van het project zal de eigenheid van de gemeente verloren gaan. Blijft Ternat haar eigenheid en dorps karakter behouden? Of gaan we naar een model zoals bijv. Vilvoorde? Vandaag wordt die keuze deels gemaakt. Het totale project kan inzake impact immers makkelijk thuishoren in het rijtje van Uplace, Neo of Docks (zie tabel).  Het project dient dan ook eerder behandeld te worden door de provinciale of gewestelijke overheid, gelet op de intergemeentelijke of -gewestelijke effecten. De gemeente Ternat is niet de bevoegde instantie.
 
 De projectontwikkelaar verkapt doelbewust de stedenbouwkundige aanvragen (Brico Plan-it, 15 retailwinkels, cinema, fastfood, logistiek, …) waardoor het onmogelijk is om een in- en overzicht te krijgen op al de uiteindelijke cumulatieve effecten. Momenteel worden aannames en berekeningen gemaakt o.b.v. vorige studies (die nog niet voelbaar zijn) én die werden opgemaakt in opdracht van de projectontwikkelaar. De vorige studie maakte eveneens al gebruik van hypothetisch cijfermateriaal (nieuwe bedrijvenzone rond De Slaapadviseur – PRUP SPEK, …). Bij de vorige aanvraag werd geen milieueffectenrapport bijgevoegd – er werd een gemotiveerde ontheffing verkregen. De huidige aanvraag voorziet nogmaals géén milieueffectenrapport, terwijl het huidige totaalproject ontegensprekelijk grote impact zal hebben op mens en milieu. Aan de opmaak van een milieueffectenrapport voor het geheel is niet te ontkomen. .
 
 Door het verkappen van de aanvragen kan er ook gegoocheld worden met het cijfermateriaal rond mobiliteit. Daar waar in de vorige studie  geen problemen werden gesignaleerd (“er zal maar 30 sec. langer stil gestaan worden” – “we staan toch al stil”),
College van Burgemeester & Schepenen van de gemeente Ternat  Gemeentehuisstraat 21  1740 TERNAT
wordt er nu voorzien om daar te gaan stilstaan, waar er op vandaag nog net niet wordt stilgestaan – ten noorden van het rondpunt. De mobiliteitsstudie is ook onvolledig – de effecten dienen bekeken te worden over de hele week en niet op slechts 2 dagen er van er stellen zich echter alle dagen van de week problemen op de Assesteenweg. Alsook is het cijfermateriaal bedenkelijk: voor een zaal met 2400 zitjes worden slechts 602 of 797 bezoekers verwacht op een vrijdag- of zaterdagavond tussen 19u & 22u – een bezetting van slecht één vierde of één derde van de capaciteit. Ofwel gaat dit uit van een slecht businessmodel ofwel van bedenkelijk en mobiliteitsonwerkelijk cijfermateriaal.
 
 De gemeente had aangekondigd om zelf een objectieve mobiliteitsstudie te laten opmaken. Eentje die alle effecten, van al de te verwachten projecten, in kaart brengt. Het zou van goed bestuur getuigen om deze objectieve studie af te wachten vooraleer er nog verder vergunningen (met impact) worden afgeleverd rondom de Assesteenweg. Dit om studies te vermijden die gebaseerd zijn op aannames van vorige studies, dewelke besteld werden door de projectontwikkelaars, waarvan de effecten nog niet waarneembaar of voelbaar zijn.
 
 Met betrekking tot de mobiliteitsproblematiek kan voorts uit onderstaande tabel (Uplace, Docks, Neon) vastgesteld worden dat het project LEAF te Ternat verhoudingsgewijs duidelijk in minder parkeergelegenheid voorziet dan andere shopping- en ontspanningscomplexen. Een aanzet tot multimodale mobiliteit ontbreekt volledig in de motivering van de aanvraag. Er kan enkel vastgesteld worden dat de site uitsluitend bereikbaar is met de wagen. Niettegenstaande de verkeers- en parkeerproblematiek essentieel is, worden er geen initiatieven of ingrepen genomen om voor een betere bereikbaarheid te zorgen. Uit het aanvraagdossier blijkt dat het nieuwe aanvullende project opnieuw voor een enorme verkeerstoename zal zorgen en dat dit verkeer de site enkel kan bereiken via de Assesteenweg. Er moet thans dan ook besloten worden dat het project niet beantwoordt aan de vereisten van bereikbaarheid, zowel wat het private als het openbare transport betreft en derhalve moet geweigerd worden.  In dit kader is ook belangrijk dat de enige mogelijke  bijkomende ontsluitingsweg, de woonstraten in de omgeving (Wijmenier-, Donker-, Groenstraat) op een ontoelaatbare manier bijkomend zal belasten. Ook de impact van verkeer door omliggende gemeenten wordt nergens gewogen: Dilbeek, Asse, Lennik… Deze ongecontroleerde en onderschatte mobiliteit zal een enorme impact hebben op de regio, en wordt voor Ternat onbeheersbaar.

Met hoogachting