CD&V wil geen verdere detailhandel in zone

Een van de toegevoegde punten op de laatste gemeenteraad was het standpunt van CD&V in verband met het oprichten van winkels in de Ternatse industriezone, een actueel thema. Raadslid Gunther Desmet vroeg het niet toekennen van de vergunningen voor de bouw van een bioscoopcomplex en een zaal voor indooractiviteiten.

Voorzitter Jean Dooms (LVB-VLD) repliceerde dat het toekennen van vergunningen een bevoegdheid is van het College en niet van de gemeenteraad. Iets wat raadslid met de glimlach incasseerde (hij is zelf immers elders gemeentesecretaris en dus op de hoogte van de wet), de aandacht omtrent dit punt had hij immers weten te vangen.

Ik geef hieronder letterlijk, zoals ik ook deed met het N-VA-bericht over deze materie, het standpunt van CD&V-Volks weer.

“CD&V en Volks handhaven hun standpunt reeds geformuleerd in 2008 bij wijze van amendement ingediend tijdens de gemeenteraad van 11 december 2008 n.a.v. het dossier Structuurplan Ternat met name om de grootschalige detailhandel op industriezone Vitseroel te laten uitdoven. We werden in dit standpunt gesteund door het Verbond van West-Brabantse Ondernemers, VOKA, Unizo, maar bovenal door 85 Verenigde Handelaars van Ternat. Ook het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen hebben toen gewezen op de inconsistentie van het behoud van grootschalige detailhandel.

We blijven van mening dat onze argumenten pro een uitdoofbeleid wel degelijk terecht waren en kunnen heden maar vaststellen dat alle voorspellingen die toen naar voor werden geschoven, worden bevestigd:

·         De verkeersellende op de Assesteenweg en van heel het centrum van Ternat is alleen maar toegenomen.

·         De concurrentie met het handelscentrum van Ternat leidt tot leegstand en wegvluchten van handelaars.

·         Op dezelfde oppervlakte, de enorme parkings bieden immers geen enkele arbeidsplaats, zou veel meer werkgelegenheid met minder verkeersproblemen kunnen gecreëerde worden.

·         De gemeente zou uit de onroerende voorheffing heel wat meer belastinginkomsten kunnen halen als de terreinen werkelijk als industriezone gebruikt worden, in plaats van als parkings.

·         De omzetting van de grootschalige detailhandel in industriezone zou tegemoetkomen aan de vraag van de provincie voor 10 à 20 hectare bijkomende industriezone en dit zonder nieuwe gebieden aan te snijden.

De invulling van de site werd als deels gerealiseerd, het verder invullen van de site zoals heden aangevraagd door Redevco zal de verkeersproblematiek op de Assesteenweg alleen maar doen toenemen, mar ook op de aangrenzende gemeentewegen (Donkerstraat, Groenstraat, Nattestraat, Wijmenier en Essenestraat). Een milieueffectenrapport en een mobiliteitsstudie zijn noodzakelijk om de cumulatieve effecten van de verschillende projecten in kaart te brengen en dit gestaafd met recent en correct cijfermateriaal.” Aldus besluit Desmet voor CD&V-Volks.

Belleman weet dat Redevco een vrijstelling kreeg voor de opmaak van een Milieu Effecten Rapport (MER), door het project bij aanvraag anders voor te stellen dan het uiteindelijk wordt, verkapte aanvragen. Ze deden wel een mobiliteitsstudie (uitgevoerd door het bureau Mint) waarbij men zich baseerde op verouderde cijfers en tevens slecht bepaalde momentopnames en rekening bracht en slechts een gedeelte van de Assesteenweg. De resultaten werden vroeger sterk in twijfel getrokken, reden waarom de gemeente een onafhankelijk onderzoek vroeg waarvan de resultaten nog steeds niet bekend zijn.

In de marge van de raad opperde eerste schepen Rutger Belsack nog twee bijkomende problemen voor Ternat. Op de eerste plaats vermeldde hij de verdichting van de woonkernen. Hij gaf hier als voorbeeld de bouwwoede die op dit moment heerst in centrum Lombeek met de nieuwe projecten voor appartementen die er worden gerealiseerd. Hij vraagt zich af of het centrum van Lombeek dit aankan. Voorts alludeerde hij ook nog op de verdere uitbreiding van de industriezone in het gebied links van het rond punt. Hij vroeg zich af waarom dit ook niet meer in de belangstelling kwam. Spelen hier andere belangen?

 

Belleman