De Kiem wordt verbouwd

In een persbericht geeft de huidige meerderheid (CD&V/Volks, N-VA en Open VLD) aan wat er gaat gebeuren met de gemeenteschool aan de Nieuwbaan en wat er eventueel kan met de gronden nu het oorspronkelijke plan voor de verkaveling en de nieuwe school aan de Dahlialaan werd afgekeurd door de Deputatie van Vlaams-Brabant.

“Schepen van onderwijs Sven De Paepe (N-VA): “Het bouwproject van de basisschool kan niet gerealiseerd worden zonder Vlaamse subsidies. De deadline voor het subsidietraject is onverbiddelijk: in juni 2024 moet een dossier ingediend zijn met zekerheid over de locatie.

De huidige situatie heeft het voordeel van deze duidelijkheid. In het verleden werd reeds rekening gehouden met 2 pistes maar met een grote voorkeur voor de totale nieuwbouw.

Omdat plan A vervalt, wordt nu meteen geschakeld naar plan B met een nieuwbouw op de bestaande site. Het architectenbureau heeft op vraag van het schepencollege de opdracht gekregen om de plannen voor nieuwe gebouwen op de huidige site helemaal uit te werken.

Het nieuwe scenario zal ongetwijfeld hinder veroorzaken tijdens de bouwperiode en er zullen vóór en tijdens de bouw nog een aantal praktische problemen opgelost moeten worden. Maar de wens van de school zelf en van het huidige bestuur is toch heel duidelijk om voor een nieuwe en degelijke school te blijven gaan.

Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om – in samenspraak met de school – de hinder voor het lesgeven tot een minimum te beperken. Geen enkele situatie is ideaal of perfect voorspelbaar en het is aan de politiek om te schakelen en oplossingen te bieden.

 

Schepen van omgeving Geert De Feyter (CD&V en Volks): Wat de site op de Dahlialaan betreft, is de gemeente nog steeds geïnteresseerd om gronden te verwerven voor gemeenschapsvoorzieningen zoals kinderopvang, sportinfrastructuur en groen.

We moeten nu eerst het verder verloop van de huidige procedures afwachten. Als deze tot niets leiden, zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstellen voor de gehele zone.

Dit in lijn met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zo kunnen we in deze zone naar een evenwichtige ontwikkeling gaan van groen, wonen en gemeenschapsvoorzieningen. De elf bezwaarindieners van de Dahlialaan geven zelf aan niet tegen dergelijke ontwikkeling te zijn.”