Een fris windje, goed voor de molen?

Een van de punten die vanavond worden besproken op de raad van de Vrijstaat Ternat.

Jullie kunnen deze gemeenteraad rechtstreeks volgen via:

https://www.ternat.be/…/gemeenteraad-ocmw-raad-28-05-2020-d…

Letterlijk overgenomen van de agenda:

“ Het Lokaal bestuur wenst in te zetten op hernieuwbare energieprojecten waarbij
maximaal zal ingezet worden op het lokale potentieel en lokale participatie op zowel
financieel als communicatief vlak.
Onze regio is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen droogte, maar ook wateroverlast zullen ons de komende jaren voor uitdagingen stellen. Gelukkig biedt ons landschap ook heel wat kansen om te werken rond klimaat.

Deze kansen zitten o.a. verscholen in hernieuwbare energie. Plannen voor hernieuwbare energie-installaties
stoten echter vaak op fors protest bij de lokale bevolking. En dat is ook vaak niet helemaal onterecht. Vaak worden projecten opgestart zonder de buurtbewoners te
betrekken of zijn het projecten waarbij buurtbewoners enkel de lasten maar niet de lusten mogen ervaren.

Het lokaal bestuur wenst burgers te betrekken door middel van heldere communicatie en de mogelijkheid tot inspraak. Daarnaast is het lokaal bestuur van oordeel dat natuurlijke
hulpbronnen op en boven het grondgebied, waaronder het zonlicht, de wind en andere natuurlijke energiebronnen, gemeenschappelijk goed zijn, en de opbrengsten van het gebruik van de hernieuwbare energie dus niet volledig geclaimd kunnen worden door één of meerdere private partijen. Projecten dienen erover te waken dat de lokale burgers en bedrijven dus ook zo maximaal mogelijk het recht hebben om mee te ‘oogsten’. Door voor burgers niet alleen de nadelen maar ook de voordelen te koppelen aan hernieuwbare energieprojecten, zal het draagvlak voor projecten rond hernieuwbare energie versterkt worden.

Het is een aanpak die lijkt te werken. Burgers op voorhand betrekken bij de opmaak van de plannen, hen mede-eigenaar maken van de windmolens en hen er mee de vruchten
van laat plukken, toont uit ervaring (bijvoorbeeld Eeklo) dat er door de omwonenden zo goed als geen bezwaarschriften worden ingediend. Ook is het een aanpak die steeds meer erkenning krijgt. Onder andere gewezen Vlaams minister van Energie Bart Tommelein sprak zich hier reeds positief over uit en zei geen windmolens meer in Vlaanderen te willen zonder de betrokkenheid van buurtbewoners.” Tot zover dit punt.

Belleman vanuit de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO)