Extra gemeenteraad

Hieronder vinden jullie het persbericht dat gisterenavond werd verspreid door N-VA gesteund door Open VLD. Nadien kwam er bijkomende steun voor deze vraag vanuit VooruitGroenXL en Voor Ternat zodat het vereiste aantal werd bereikt om dit punt te kunnen indienen. Deze extra raad gebeurt wel in gesloten zitting op 18 april.

Ik geef de tekst integraal.

Belleman

“Oproep tot Extra Gemeenteraad 18 April 2023

Audit Vlaanderen voerde in 2022 een forensische audit uit bij het lokaal bestuur Ternat waarbij er in de periode van 2010 tot 2022 meerdere problematische bevindingen naar boven kwamen.  Mogelijke belangenvermenging door personeelsleden, fouten en mogelijke onregelmatigheden bij dossiers ruimtelijke ordening, manipulaties, onregelmatigheden en politieke druk bij aanwervingen, ernstige bedenkingen bij de integriteit en deontologie van personeelsleden en een problematische organisatiecultuur binnen het lokaal bestuur Ternat.

De auditeurs zijn echter geen onderzoeksrechters en kunnen dus ook geen verdergaande onderzoek daden stellen om verder bewijsmateriaal op te sporen. Daarom stelden wij midden 2022 na de voorstelling van het rapport al voor om de gemeente zich burgerlijke partij te laten stellen.  Dit gebeurde toen niet en vandaag stellen wij vast dat alle mogelijke onregelmatigheden zo goed als zonder gevolg dreigen te blijven en dat er ook niet verder gezocht is naar bewijs van deze of andere mogelijks strafbare feiten.

Het personeel van de gemeente werkt dag in dag uit en geeft daarbij het beste van zichzelf. Omdat we voor hen een veilige werkomgeving willen creëren, vinden we het ontzettend belangrijk in dit dossier volledige duidelijkheid en transparantie te brengen over alle vermelde feiten.  Wegens de geheimhoudingsplicht binnen de procedure was dit tot nu toe echter onmogelijk.

Daarom vragen wij dat de gemeente zich burgerlijke partij stelt voor alle feiten die naar voor komen uit het auditrapport. Daarmee geven we het gerecht de opdracht om dit dossier ten gronde te onderzoeken à charge en à décharge en zodoende na te gaan of er al dan niet strafbare feiten gepleegd werden en of en welke schade de gemeente hierbij opgelopen heeft. 

Daarnaast vragen we om als voltallige gemeenteraad betrokken te worden bij de keuze en de aanstelling van een raadsman én bij de verdere opvolging van het dossier.  Omdat we in deze een duidelijk signaal willen geven en we hier in éénieders belang ook snel werk van willen maken, vragen we om een extra gemeenteraad in te richten op 18 april waarbij dit punt op de agenda geplaatst wordt.

Voor N-VA Sven DE PAEPE – Fractievoorzitter Gemeenteraad Jurgen DEPOORTER – Afdelingsvoorzitter

Voor Open VLD Steve CONVENTS – Afdelingsvoorzitter Frans HOLSTERS – Fractievoorzitter Gemeenteraad”

 

Aanvulling vanwege CD&V-Volks: 

Naar aanleiding van bovenstaand persbericht kreeg ik van Gunther Desmet CD&V-Volks volgende aanvulling:

“Ik begrijp dat de collega’s van N-VA en VLD graag in dit dossier mee betrokken worden. Ik laat alvast weten dat vorig college reeds afgesproken werd dit op het college van 13 april te agenderen, dus dit staat dan (ook) op de agenda. Alle begrip echter als de raad zelf beslist om i.p.v. het college in rechte op te treden. Iemand van de oppositie had me ook verteld dat dit punt kon geagendeerd worden op de gemeenteraad van 27 april.

Met de burgerlijke partijstelling hoop ik dat er een onderzoek à charge én à decharge gevoerd wordt, zodat in het belang van onze gemeente en onze organisatie de waarheid ontdekt wordt, of die nu positief of negatief is. Een seponering, buitenvervolgingstelling, of vrijspraak leidt ertoe dat het betrokken personeelslid conform de tuchtprocedure verder kan blijven functioneren in onze organisatie. Als er daarentegen ten gevolge van het gerechtelijk onderzoek zaken bewezen kunnen worden of nieuwe zaken ontdekt worden, kan de gemeente een nieuwe tuchtvervolging instellen. Bijkomend hoop ik dat de burgerlijke partijstelling de scope van het onderzoek verruimt tot verder dan dat ene personeelslid.”

Belleman