Meerderheid Ternat keurt brownfieldconvenant Sun Chemical goed

De meerderheid van de Ternatse gemeenteraad (CD&V/Volks en VT) keurde het brownfieldconvenant goed om de site van Sun Chemical te saneren en verder te ontwikkelen. De oppositie stemde unaniem tegen.

In 2016 besliste de Vlaamse Regering om een brownfieldconvenant op te starten. De ex-Sun Chemical site in de Donkerstraat is immers vervuild. Eerst moet deze terug gesaneerd worden, alvorens er herontwikkeling mogelijk is. De gemeente Ternat wil maximaal rekening houden met de bekommernissen van de omwonenden.

Voor Ternat is herontwikkeling mogelijk, maar wel onder strikte condities:

•Het mobiliteitsprofiel van de nieuwe ontwikkeling mag maximaal het mobiliteitsprofiel van Sun Chemical evenaren

•Er moet een groenbuffer van 6 meter tussen de site en de Donkerstraat worden aangelegd

•De 45° regel moet gerespecteerd worden van de bebouwing t.o.v. de Donkerstraat (het gebouw van 18 meter hoog bevindt zich volgens het stedenbouwkundig attest op 18 meter van de Donkerstraat)

•De gebouwen moeten door 1 uitbater in gebruik genomen worden

•Er moet een actuele MER (Milieu Effecten Rapport) opgemaakt en onder meer op het vlak van mobiliteit:

1. Andere inrichting van de toegangsweg, zodat het onmogelijk wordt dat er sluipverkeer langs de Donkerstraat en Groenstraat naar de site kan gebeuren

2. Voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker (fietser en voetganger)

3. Bij de definitieve omgevingsvergunning dient een MOBER-plan (Mobiliteits Effecten Rapport) bijgevoegd te worden.

Op vraag van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) worden volgende voorwaarden gesteld:

•De activiteiten die mogelijk hinderlijke geluiden veroorzaken, moeten voorzien worden ten noorden en ten westen van de site, en niet ten zuiden en ten oosten waar de bewoning is om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken

•Er moet een ANPR-systeem (camera’s) voorzien worden op kosten van de ontwikkeling om te verzekeren dat bestemmingsverkeer voor de ontwikkeling niet via de Donkerstraat of Groenstraat komt, gekoppeld aan een boetesysteem

•Na een akoestische studie moeten de nodige maatregelen genomen worden om de geluidshinder voor de omwonenden verder te beperken.

Onder die strikte voorwaarden is voor de gemeente een herontwikkeling mogelijk. In de loop van november zal het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) over het brownfieldconvenant een hoorzitting organiseren. In het openbaar onderzoek kan iedereen zijn opmerkingen indienen. Na het openbaar onderzoek kan het convenant desnoods aangepast.

Reactie oppositie

De gezamenlijke oppositie (Open VLD, SpaGroenXL en N-VA) heeft het betreffende punt niet goedgekeurd.

N-VA bleef bij haar standpunt dat een bedrijvenzone aan deze kant van snelweg niet op haar plaats is en er beter een woonzone zou komen. De industrie best aan de andere kant van de snelweg houden. In het verleden stelde ze dit reeds voor maar de partij stond toen alleen met haar standpunt.

Dat kan in het kader van de brownfieldprocedure, als de gemeente meewerkt, zonder RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan).

De schepen argumenteerde o.a. dat woningen zo dicht bij de snelweg niet aangewezen zijn wegens geluidsoverlast. Daarom ook dat oppositielid Van Cauwelaert vroeger reeds een gemengde invulling met woningen ver van de snelweg, veel groen en een beperkte verdichte bedrijvenzone (met bijvoorbeeld een kleine toren) aan de kant van snelweg had voorgesteld.

Belleman