Ruimte voor...

Uit het beleidsplan ruimte van de provincie Vlaams-Brabant. Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden...?
Belleman
Te consulteren op ruimtevoorvlaamsbrabant.be

"De provincie voert een beleid dat duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel creëert en de groei van ongewenste kleinhandelslinten vermijdt. Dat beleid waarborgt en versterkt de leefbaarheid in de steden en kernen, en zorgt voor een duurzame mobiliteit.
Neveneffecten van slecht gelegen grootschalige detailhandel
Grootschalige detailhandel heeft, indien deze geïsoleerd voorkomt (zoals kleinhandelslinten of perifere clusters) enkele jammerlijke neveneffecten: concurrentie voor de handel in de steden, autoafhankelijkheid, versnippering van de open ruimte… Om dit tegen te gaan moet de verdere aangroei ervan buiten de steden worden afgebouwd. Tenzij het gaat om detailhandel die veel ruimte
nodig heeft, die complementair is en waarvoor in de kernwinkelgebieden geen plaats kan worden gevonden.
De beleidslijnen uit het RSVB-1 hierover blijven van toepassing. De provincie ondersteunt een aanbodbeleid in de steden en kernen, en zal een beperkt aantal perifere clusters van grootschalige detailhandel selecteren die moeten worden verduurzaamd. Dit betekent dat ze geen concurrentie vormen voor nabijgelegen kernen, geen dagelijkse goederen verhandelen, de bereikbaarheid met collectief vervoer en fiets verbeteren, de publieke ruimte opwaarderen (bv. met parkeervoorzieningen), en landschappelijke geïntegreerd zijn.
De grootschalige detailhandel buiten de steden en de clusters die niet complementair zijn, moeten op langere termijn worden afgebouwd en geherstructureerd of complementair gemaakt. Lokale voorzieningen blijven er mogelijk, mits ze niet ten koste gaan van voorzieningen in naburige woonkernen."