Ternat, een verscheiden gemeente

De gemeentemonitor 2018 een helder document opgemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur, is een lezenswaardig naslagwerk. Dit overzicht verschijnt elk jaar en is een bron van informatie over de vele aspecten van het samenleven binnen een gemeente.

Niet minder dan 274.136 geselecteerden in alle gemeenten van Vlaanderen en in 13 centrumsteden werden zo bevraagd.  42,3 % beantwoordde de hen gestelde vragen. Na verifiëring kan men spreken van een valabele respons van meer dan 39 % van de deelnemers. Een zeer grote respons naar normen van statistiek.

In Ternat werden 950 mensen aangeschreven en 408 gaven uiteindelijk hun antwoorden op de toegestuurde bevraging die ook online kon worden opgelost. Dit is 42,9 % of meer dan het Vlaams gemiddelde.  Alle leeftijden vanaf 17 jaar kwamen aan bod.

De cijfers kan je in deze studie vergelijken met gelijkaardige gemeenten (Ternat behoort tot de categorie “woongemeenten met hogere inkomens”) en met het Vlaams Gewest.

Qua levenskwaliteit en ‘goesting’ om in Ternat te wonen, scoort onze gemeente goed, vaak merkelijk beter dan doorsnee. Voor andere zaken als gezonde leefomgeving, verkeer, zwakke weggebruikers en de noodzakelijke voorzieningen hiervoor, behoort Ternat zeker niet tot de top.  Dat kunnen we dagelijks vaststellen maar daarover later meer

Aangroei bevolking stagneert

Sinds 2010 groeide onze bevolking van 15.006 tot 15.428 of 422 inwoners meer. Dit is iets minder dan in gelijkaardige gemeenten. Ternat kende vroeger een grotere aangroei maar dit kwam door de sociale verkavelingen die succes kenden binnen onze gemeente. Ternat was toen misschien ook minder duur om te (ver)bouwen of te huren.  De categorie 65 + is de grootste groeier, een fenomeen dat we kennen in gans Vlaanderen: iedereen leeft langer. Toch is deze stijging in deze minder groot dan in de rest van Vlaanderen. De mogelijk “werkende bevolking” 18-65 jaar oud groeit ook minder snel aan dan in de rest van ons Vlaams Gewest.

Als we deze cijfers projecteren naar 2035 heeft Ternat op dat moment 16.304 inwoners merkelijk minder dan vergelijkbare gemeenten en de rest van Vlaanderen. Minder aangroei van bevolking betekent minder ontvangsten. Dit gecombineerd met de gevolgen van de huidige taxshift die 200 miljoen euro minder inkomsten oplevert voor de gemeenten, kan vanaf 2020 voor financiële problemen zorgen. Het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting daalt en zal moeten gecompenseerd worden door andere inkomsten of door een verhoging van dit belastingaandeel.

In 2007 was 2 % van de Ternatse bevolking van vreemde origine (EU-landen en andere oorsprong). In 2016 gaat het om 4,2 % van de bevolking of 648 inwoners.  Het aandeel EU-onderdanen binnen dit pakket is in Ternat kleiner dan in vergelijkbare gemeenten en in Vlaanderen. Niet EU-inwoners heeft Ternat meer dan vergelijkbare gemeenten maar merkelijk minder dan het Vlaamse Gewest.

Interessante cijfers die in tabellen en grafieken staan in deze gemeentemonitor van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. De link hiernaar vinden jullie elders op de pagina van Belleman en op de site bellemanternat.be

Belleman