Uitbreiding Wambeekhoeve mits strenge voorwaarden

In een uitgebreid persbericht beschrijven burgemeester en verantwoordelijke schepen de voorwaarden die ze aan de minister hebben doorgegeven als advies.

De Wambeekhoeve in de Massestraat diende een aanvraag tot omgevingsvergunning in om het aantal runderen uit te breiden van 619 naar 1.115. Na beroep van een inwoner tegen de vergunning van de deputatie van Vlaams-Brabant van 25 april 2019 is het nu aan de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, om een definitieve beslissing te nemen. Het openbaar onderzoek loopt tot 28 november 2019, maar de gemeente Ternat diende uiterlijk 17 november een advies te geven.

Michel Vanderhasselt, burgemeester en bevoegd voor landbouw (CD&V en Volks): “De Wambeekhoeve is een historische boerderij van ruim honderd jaar oud op de rand van het woongebied in Wambeek. De afgelopen jaren is de boerderij sterk gegroeid. Dit leidde deze zomer tot verschillende klachten van inwoners over geur, geluid, stof en lawaai. Als gemeente hebben we begrip voor dit ongenoegen. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen een advies met strenge voorwaarden gegeven voor de mogelijke uitbreiding van de Wambeekhoeve. Maar we willen ook de toekomst van het landbouwbedrijf veilig stellen.”

Gunter Desmet, schepen van omgeving (CD&V en Volks): “Een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroeger milieuvergunning) heeft als doel de mens en het milieu te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s en hinder, afkomstig van de exploitatie van deze ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Daarom vraagt het college aan de Vlaamse minister om onder meer voorwaarden op te leggen:

•             de sleufsilo's vooraan met inhoud 500m3 en 650 m3 (kant Massestraat) dienen binnen een termijn van 1 jaar te worden verwijderd. Deze sleufsilo's moeten geplaatst worden aan de zuidkant van de inrichting, achter de loods. Dit om reukhinder aan de kant van de Massestraat-Doelstraat te vermijden;

•             er dient binnen het jaar een kwalitatieve geurstudie te worden uitgevoerd;

•             de mestvaalt ten zuiden van jongveestal 2 dient te worden verplaatst naar de zuidkant, achter de loodsen;

•             de noordkant van de jongveestal 3 moet worden aangepast zodanig dat deze voorkant kan worden gesloten (poorten moeten gesloten blijven);

•             alle activiteiten van de voedermenger moeten worden verplaatst naar de zuidkant (achter de loodsen) om geluidshinder te beperken;

•             de exploitant moet de nodige aandacht besteden tijdens het werken met machines aan het verminderen van de geluidsoverlast zoals onder meer het stilletjes plaatsen van de vorken op de grond, weinig lawaai maken,...;

•             er zal een aarden talud moeten worden aangelegd met een minimum hoogte van 3 meter, beplant met streekeigen groen. Deze talud strekt zich uit over de volledige noordkant en deels aan de westkant (tot op het einde van de sleufsilo's). De ingang aan de noordkant wordt volledig gesupprimeerd en er dient een nieuwe ingang te worden gemaakt aan de westkant;

•             er zal een bijkomende dubbele haag met knotwilgen worden aangeplant aan de westkant (kant Doelstraat vanaf het kruispunt ) en aan de zuidkant (achter de loodsen), om zo een gesloten geheel te vormen en de inrichting visueel en esthetisch in te kaderen in het landschap;

•             de openbare weg (Massestraat) moet na elke landbouwactiviteit worden geborsteld;

•             het intern transport voor de inrichting moet maximaal op de eigen terreinen gebeuren en niet via de openbare wegenis;

•             de exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om erosie te bestrijden in overleg met de provincie en de gemeente.”

“We zijn ervan overtuigd dat de uitvoering van de voorgestelde voorwaarden de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan zowel het landbouwbedrijf als aan de terechte bekommernissen van de buurt. We hopen dat de minister rekening houdt met ons advies.” Aldus besluit het gemeentelijk persbericht.

Belleman