Weigering van bioscopen door Gemeente Ternat bevestigd

Belleman ontving zopas het bericht van de provincie dat het beroep dat door de bouwheer van The Leaf werd ingediend tegen het weigeren van de vergunning voor de 11 bioscopen en een polyvalente zaal, werd ingetrokken door de indiener. Dus de 352 bezwaren en de weigering door de gemeente Ternat hebben hun effect gehad: dit plan wordt opgeborgen.

Het intrekken van de klacht door de bouwheer komt er na een uitgebreid advies (meer dan 8 pagina’s) van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. Hierin werden heel wat argumenten die door de tegenstanders van dit project reeds vroeger werden vermeld (geen Milieu Effecten Rapport, -MER-, gebrekkige ontsluiting van de zone, bijkomende verkeersoverlast, het project  is onverenigbaar  met de planologische bestemming van het PRUP –Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan-) opnieuw aangehaald en bevestigd.

Het was een gedegen en uitgebreid advies dat het hele project onverbiddelijk naar af stuurde. Dit advies werd overgemaakt aan alle bezwaarindieners. Waarschijnlijk besloot de indiener van het beroepsbezwaar (Redevco) op basis hiervan zijn beroep tegen het niet vergunnen in te trekken. De procedure van beroep werd dus op hun vraag gestopt. De Deputatie diende hierover op 13 september nog te beslissen. Dit is nu niet meer nodig.

Bijkomende bezwaren kwamen er ook van het Agentschap Wegen en Verkeer die de gebrekkige mobiliteit in de directe omgeving aanhaalden als reden voor niet vergunning. Ook heel wat bijkomende argumenten tegen werden door de bevoegde ambtenaar gehaald uit de vele bezwaarschriften die werden ingediend door de Ternatse bevolking. 

De weigering van de gemeente Ternat van de vergunning voor bioscopen en polyvalente zaal wordt dus hierdoor bevestigd.

Belleman